Algemene voorwaarden voor investeerder

Bouwaandeel B.V. brengt Initiatiefnemers en Investeerders via haar Platform bij elkaar ten einde overeenkomsten van Geldlening tot stand te laten komen.

Download de algemene voorwaarden voor investeerders.

1. Definities

Account Een afgeschermd deel van het Website, beveiligd door een inlogcode waarop de Investeerder of Initiatiefnemer zijn profiel kan bekijken, geld kan investeren of geld kan lenen.
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Bouwaandeel.
Bedenktermijn De wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, welke aanvangt op het moment van inschrijving door de Investeerder en die de Investeerder het recht geeft om zijn inschrijving op een Leningaanvraag te herzien of te annuleren.
Bouwaandeel De besloten vennootschap Bouwaandeel B.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Sterrenboslaan 18 te Driebergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61561118.
Credit Rating Bouwaandeel bepaalt voor elke Leningaanvraag een credit rating aan de hand van de financiële gegoedheid van de Initiatiefnemer, het bedrag dat de Initiatiefnemer wil lenen, de waarde van de geboden zekerheden en de condities in de Geldleningsovereenkomst.
Bank Een bankinstelling gevestigd in een van de landen van de Europese Economische en Monetaire Unie en die onder toezicht staat van de centrale bank in dat land.
Geldgever Bouwaandeel 1 B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63153033, die een Geldleningsovereenkomst zal sluiten met een Initiatiefnemer en die de vorderingen uit hoofde van deze Geldleningsovereenkomst zal verkopen en overdragen aan Investeerders.
Geldleningsovereenkomst De geldleningsovereenkomst die wordt gesloten tussen
een Geldgever en een Initiatiefnemer en waarvan de vorderingen uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst worden verkocht en overgedragen aan Investeerders.
Initiatiefnemer Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie met een zakelijk doel dan wel een natuurlijk persoon die kapitaal wil lenen of leent van een Geldgever door gebruik te maken van diensten aangeboden door Bouwaandeel en de Stichting.
Inschrijving De opgave van het bedrag dat Investeerder via tussenkomst van een Geldgever ter beschikking wil stellen aan een Initiatiefnemer.
Lening Het totale bedrag dat Initiatiefnemer wil lenen of leent van een Geldgever.
Leningaanvraag Het verzoek van Initiatiefnemer dat is geplaatst op het Website en strekt tot het lenen van een geldbedrag. Dit verzoek is voorzien van informatie over Initiatiefnemer, over het Project en over de specificaties van de gewenste Lening.
Platform Het door Bouwaandeel geëxploiteerde online platform waar Investeerders kennis kunnen nemen van de Projecten van Initiatiefnemers waarvoor financiering wordt gevraagd, met het doel Geldleningsovereenkomsten tot stand te brengen. Het Platform bestaat uit de publiek toegankelijke Website en het afgeschermde gedeelten waar de activiteiten van Investeerders en Initiatiefnemers geadministreerd worden.
Project Het door de Initiatiefnemer ter financiering aangeboden Registergoed. Initiatiefnemer houdt het Registergoed ter belegging of ter ontwikkeling.
Publicatie en Documentatie De Initiatiefnemer vergoedt bij plaatsing van zijn leningaanvraag
kosten op de Website van Bouwaandeel een bedrag van EUR 1.000,- als vergoeding voor de door Bouwaandeel gemaakte kosten voor publicatie op de website en het opstellen van de leningdocumentatie.
Publicatietermijn De periode waarin Investeerders kunnen inschrijven op die Leningaanvraag.
Registergoed De onroerende zaak waarvoor financiering wordt gevraagd.
Registratie De verplichte handeling waarbij de Investeerder de benodigde gegevens verstrekt om een account aan te kunnen maken en toegang te krijgen tot het Platform.
Stichting De stichting Stichting Bouwaandeel, via welke stichting de geldstromen tussen Initiatiefnemer, Geldgever, Investeerder en Bouwaandeel zullen lopen.
Investeerder Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Initiatiefnemers in hun kapitaalbehoefte kan en wil voorzien door gebruik te maken van de diensten aangeboden door Bouwaandeel en de Stichting en die daartoe een account hebben aangemaakt.
Vergoedingenstructuur Alle vergoedingen die Investeerder dient te voldoen aan Bouwaandeel met betrekking tot de (potentiële) Geldleningsovereenkomst.
Volgestort De Inschrijvingen door Investeerders op de Leningaanvraag die ertoe leiden dat Initiatiefnemer de Lening kan verkrijgen nadat de Bedenktermijn is verstreken.
Website De website www.bouwaandeel.nl via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform om gebruik te maken van de diensten van Bouwaandeel.
Werkdag Een dag (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen) waarop het kantoor van Bouwaandeel geopend is.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het platform en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Investeerder en Bouwaandeel. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Investeerder en Bouwaandeel zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
2.2 De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld via de website en kunnen door Investeerder worden gedownload en opgeslagen. Op verzoek van Investeerder zendt Bouwaandeel een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail toe.
2.3 Bouwaandeel mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Bouwaandeel informeert Investeerder schriftelijk over de wijzigingen uiterlijk een maand voordat deze van kracht worden. Investeerder accepteert de wijzigingen als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen Bouwaandeel schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.
2.4 Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing.

3. Rol Bouwaandeel

3.1 Bouwaandeel biedt een Platform voor crowdfunding. Bouwaandeel treedt enkel op als bemiddelaar tussen vraag en aanbod in kapitaal. Bouwaandeel verstrekt geen advies en is niet inhoudelijk betrokken bij het besluit van een Investeerder om in te schrijven op een Leningaanvraag via het Platform. Een deelneming aan een Project via het Platform is volledig voor rekening en risico van Investeerder.
3.2 De Geldgever heeft de administratieve afwikkeling van de Geldleningsovereenkomst(en) uitbesteed aan Bouwaandeel. Investeerder machtigt Bouwaandeel daartoe middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Het voortbestaan van Bouwaandeel heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Initiatiefnemer, Geldgever, Investeerders en de Stichting.
3.4 Bouwaandeel zal de informatie die Initiatiefnemer conform de Geldleningsovereenkomst verplicht is te verstrekken zo spoedig mogelijk publiceren op de het afgeschermde gedeelte van het platform opdat de informatie beschikbaar is voor Investeerders.

4. Rol Stichting

4.1 De Geldgever heeft de financiële afwikkeling van de Geldleningsovereenkomst uitbesteed aan de Stichting. De Stichting is opgericht met het doel gelden afkomstig van Investeerder en Initiatiefnemer veilig te stellen. Investeerder machtigt de Stichting daartoe middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 De Stichting bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van de Geldleningsovereenkomst.
4.3 De Stichting is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de totstandkoming van de Geldleningsovereenkomst.
4.4 De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de Investeerder lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Stichting.

5. Rechtskeuze en bevoegde rechter

5.1 Deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Investeerder en Bouwaandeel worden beheerst door het Nederlandse recht.
5.2 Eventuele geschillen die verband houden met de deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Investeerder en Bouwaandeel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6. Registratie op het Website

6.1 Investeerder dient zich op het Website te registeren. Pas na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Bouwaandeel.
6.2 Na registratie ontvangt Investeerder ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om het Account te activeren.
6.3 Als Investeerder een natuurlijk persoon is, dient hij zich te identificeren door middel van:
· het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
· het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Investeerder
gehouden bij een EU bank.
6.4 Als Investeerder een rechtspersoon is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich identificeren door middel van:
· het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
· het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Investeerder
gehouden bij een EU bank.
· het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiger, of
afgifte van een getekende machtiging door een bevoegde functionaris op grond van
de geldende wet- en regelgeving, is onderdeel van het identificatieproces.
6.5 Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vaststelling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving mag Investeerder rechtshandelingen verrichten via het Website volgens de vastgestelde bevoegdheden.
6.6 Investeerder dient handelingsbekwaam en minimaal 18 jaar oud te zijn.
6.7 Investeerder mag niet meerdere Accounts aanmaken. Indien een persoon Investeerder is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen, dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.

7. Account

7.1 Investeerder krijgt toegang tot zijn Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord.
7.2 Investeerder dient het Account en wachtwoord strikt geheim te houden.
7.3 Investeerder kan inloggen op zijn Account voor toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen, zoals het aanvragen van een lening of het inschrijven op een gepubliceerde Leningaanvraag. Een overeenkomst komt pas rechtsgeldig tot stand nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. Bouwaandeel behoudt zich het recht voor om rechtshandelingen op te schorten of te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.
7.4 Investeerder is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.
7.5 De Investeerder kan zijn Account per direct beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Overeenkomsten van Geldlening en ook niet heeft ingeschreven op een Leningaanvraag. De Investeerder kan zijn Account enkel beëindigen door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe bij Bouwaandeel.
7.6 Bouwaandeel mag het Account van Investeerder beëindigen en mag door Investeerder op het Website geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van Bouwaandeel sprake is van één of meer van de volgende situaties:
· Investeerder heeft onrechtmatig gehandeld jegens Bouwaandeel of een derde.
· Het betreffende Account is meer dan één jaar niet gebruikt.
· Investeerder handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

8. Leningaanvraag Volgestort

8.1 Het plaatsen van een Leningaanvraag door Initiatiefnemer geldt als een aanbod voor Investeerders. Investeerders kunnen dit aanbod gedurende de Publicatietermijn aanvaarden door in te schrijven op Leningaanvragen, met inachtneming van een eventueel maximum als bedoeld in artikel 38.2.
8.2 De Geldleningsovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Leningaanvraag binnen de Publicatietermijn Volgestort wordt. De Publicatietermijn wordt via het Website bekend gemaakt en kan optioneel worden verlengd, zulks ter beoordeling van Bouwaandeel. Als de opschortende voorwaarde niet vervuld wordt, dan is de Geldleningsovereenkomst niet tot stand te zijn gekomen. Geldbedragen die door Investeerders in dat kader op de rekening van de Stichting zijn gestort worden binnen 48 uur teruggestort op de rekening van de desbetreffende Investeerder.
8.3 Binnen de modaliteiten die Bouwaandeel stelt, bepaalt Initiatiefnemer zelf de hoofdsom, de looptijd van de Lening en het rentepercentage dat hij bereid is te betalen, rekening houdende met de bandbreedte die gerelateerd is aan de risicocategorie. Dit wordt vastgelegd in de Leningaanvraag en in de Geldleningsovereenkomst. De rente wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. De rente wijzigt niet gedurende de looptijd van de Geldleningsovereenkomst.
8.4 Als een Leningaanvraag is Volgestort worden eventueel aanwezige meerdere inschrijvingen van één Investeerder op de Leningaanvraag samengevoegd tot één inschrijving.
8.5 Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van inschrijven, kan de Investeerder zijn inschrijving intrekken. Pas na het verstrijken van deze termijnen is de Leningaanvraag definitief Volgestort.
8.6 Als de Leningaanvraag definitief is Volgestort, wordt de Geldleningsovereenkomst tussen Initiatiefnemer en Geldgever gesloten. De Investeerder ontvangt daarvan bericht.
8.7 Namens de Initiatiefnemer wordt de Geldleningsovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van Initiatiefnemer op grond van de geldende wet- en regelgeving vastgesteld en als zodanig geïdentificeerd.

9. Zekerheden

9.1 In de Geldleningsovereenkomst kunnen zekerheden worden bedongen.
9.2 Indien het vestigen van zekerheden van toepassing is, wordt dit door Bouwaandeel bij publicatie van de Leningaanvraag kenbaar gemaakt.
9.3 Vestiging van zekerheden geschiedt ten behoeve van de Geldgever.

10. Vervroegde aflossing en opeisbaarheid

10.1 Initiatiefnemer mag de Lening tussentijds, geheel of gedeeltelijk, aflossen. Als vergoeding voor gederfde rente betaalt Initiatiefnemer, voor zover wettelijk toegestaan, drie procent (3%) of indien zulks wettelijk niet is toegestaan, het maximale wettelijke percentage provisie te berekenen over de tussentijds afgeloste bedragen.
10.2 Het is Geldgever toegestaan de Geldlening geheel of gedeeltelijk vervroegd op te eisen indien en voor zover de Geldleningsovereenkomst daarin voorziet.

11. Gebruiksvoorwaarden Website

11.1 Het Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Investeerder niet toegestaan de belangen van Bouwaandeel of derden te schaden middels het Platform.
11.2 Het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier staat centraal op het Platform. Investeerder verleent toestemming voor openbaarmaking via het Platform van de informatie die Investeerder met Bouwaandeel heeft gedeeld. Deze toestemming wordt geacht te zijn verleend, zodra Investeerder een Inschrijving plaatst op het Platform.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle woord- en beeldmerken op het Website zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Initiatiefnemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van Bouwaandeel. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwaandeel.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de documentatie en het Plaform rusten bij Bouwaandeel. Dit geldt niet voor de informatie en materialen die Initiatiefnemer heeft aangeleverd en op verzoek van Initiatiefnemer op het Website is geplaatst.

13. Data privacy

13.1 Investeerder onderkent dat door gebruik te maken van het Platform (bedrijfsgevoelige) informatie over Initiatiefnemer wordt verkregen en verklaart deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het nemen van een investeringsbeslissing.
13.2 Investeerder onderkent dat het verspreiden van informatie over Initiatiefnemer kan leiden Bouwaandeel betrekken van financiering door middel van crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade. Bijvoorbeeld als Initiatiefnemer de aflossing- en rentetermijnen niet kan voldoen.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 De informatie op de Website wordt door Bouwaandeel met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
14.2 Bouwaandeel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Platform.
14.3 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
14.4 Op Bouwaandeel rust een inspanningsverplichting om het Platform goed te laten functioneren. Maar Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Plaform.
14.5 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor enige schade die Investeerder lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening in het kader van deze algemene voorwaarden. Dat is alleen anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Bouwaandeel.
14.6 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat Investeerder geen, dan wel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
14.7 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade.
14.8 Als Bouwaandeel aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500,- per Investeerder.
14.9. Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat een Leningaanvraag niet (definitief) Volgestort wordt.
14.10 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen door Investeerder jegens Initiatiefnemer zoals vastgelegd in de Geldleningsovereenkomst.
14.11 De Stichting is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in verband met een Geldleningsovereenkomst.

15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht is Bouwaandeel niet gehouden om haar verplichtingen met betrekking tot Investeerder na te komen. Bouwaandeel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen met betrekking tot Investeerder opschorten.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan Bouwaandeel toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Bouwaandeel of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van het Website.

16. Administratie

16.1 Bouwaandeel bewaart haar administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
16.2 Een uittreksel uit de administratie van Bouwaandeel strekt tegenover Investeerder tot volledig bewijs, tenzij de Investeerder tegenbewijs levert.

17. Klachten

17.1 Klachten kunnen worden gericht aan [email protected] Binnen 8 werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt Bouwaandeel een reactie. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
17.2 Klachten die betrekking hebben op Initiatiefnemer als die niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Investeerder, stuurt Bouwaandeel door naar de betreffende Initiatiefnemer. Bouwaandeel wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Initiatiefnemer.

18. Overdraagbaarheid

18.1 Bouwaandeel, de Geldgever en/of de Stichting mogen haar rechten en plichten uit enige overeenkomst met Investeerder geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.
18.2 Bouwaandeel kan delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met in achtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.
18.3 Investeerder mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Bouwaandeel, de Geldgever en/of de Stichting niet overdragen aan een derde.

19. Nawerking

19.1 De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Accounts en/of overeenkomsten gesloten met Bouwaandeel zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 12, 13, 14 en 15.

20. Dienstverlening Bouwaandeel

20.1 Investeerder kan met behulp van zijn Account op het Platform investeren in Projecten.
20.2 Om als Investeerder te kunnen handelen dient de betrokkene zich als Investeerder op het Platform te registreren en te identificeren.
20.3 Bouwaandeel en Stichting verstrekken geen advies. De dienstverlening van Bouwaandeel en Stichting bestaat uit het beheren van het Platform, het verrichten van betalingen, het met betrekking tot de Initiatiefnemer publiceren van het kredietrisico, het doen van onderzoek naar betrokkenheid bij fraude, faillissement en dergelijke, en het beoordelen van de financiële positie en de kwaliteit van het investeringsplan.
20.4 Bouwaandeel kan een investering in een Project weigeren om haar moverende redenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het oordeel van Bouwaandeel dat de Investeerder betrokken is geweest bij fraude, betrokken is geweest bij criminele activiteiten, of als door de investering het imago of aanzien van Bouwaandeel dreigt te worden geschaad of dat er andere motieven aan zijn handelen op het Platform te grondslag liggen dan het ondersteunen van het Project.
20.5 Via het Account kan Investeerder diverse instellingen en voorkeuren beheren zoals het ontvangen van de nieuwsbrief, e-mail notificaties en dergelijke. Daarnaast heeft de Investeerder via het Account onder andere inzicht in alle Investeringen, statistieken, Inschrijvingen en overeenkomsten waarin de Investeerder partij is.

21. Privacy Investeerder

21.1 De identiteit van Investeerder wordt kenbaar gemaakt aan de Initiatiefnemer, de Geldgever en andere Investeerders die betrokken zijn bij dezelfde Geldleningsovereenkomst. Ook Bouwaandeel en de Stichting hebben inzage in alle gegevens van de Investeerders.
21.2 Het Platform biedt functionaliteit voor de Initiatiefnemer om te communiceren met alle Investeerders en vice versa.

22. Tarieven en kosten

22.1 Voor een overzicht van de geldende tarieven en kosten verwijst Bouwaandeel naar de Website.
22.2 De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van bevestigen van de inschrijving op de Leningaanvraag en blijven voor de duur van de Geldleningsovereenkomst van kracht.

23. Risico’s

23.1 Investeerder erkent dat alle inschrijvingen op Projecten die hij of zij doet voor zijn of haar eigen rekening en risico zijn.
23.2 Investeerder accepteert dat hij of zij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de onderneming van Initiatiefnemer en/of in het Project waarin hij of zij heeft geïnvesteerd.
23.3 Investeerder is zich ervan bewust dat geen betalingen (meer) worden ontvangen vanaf het moment dat Initiatiefnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, om welke reden dan ook. Investeerder kan zijn investering in de betreffende Onderneming dus geheel of gedeeltelijk verliezen.
23.4 Bouwaandeel kan niet garanderen dat Investeerder enig financieel voordeel gaat behalen door te investeren via het Platform. Investeerder is zich bewust van het feit dat het risicovol is om een Lening te verstrekken aan derden en dat de investering van zijn keuze een hoog risico kan omvatten.
23.5 Bouwaandeel benadrukt het belang van een goede spreiding van investeringen in crowdfunding over een groter aantal Leningaanvragen. Daarnaast benadrukt Bouwaandeel Investeerder te overwegen het vermogen dat hij wenst te investeren of beleggen, niet uitsluitend te investeren in crowdfunding, maar juist te verspreiden over verschillende beleggingscategorieën (bijvoorbeeld sparen, obligaties, aandelen etc.).
23.6 De Initiatiefnemer kan naast financiering via het Platform financiering verkrijgen via andere kanalen, zoals van een bank. Investeerder is zich ervan bewust dat een bank of andere financier zekerheden kan bedingen voor de terugbetaling van het krediet. Dit betekent dat in geval van bijvoorbeeld faillissement van de Initiatiefnemer, de bank of een andere financier een sterkere verhaalspositie kan hebben dan de Geldgever. De kans is derhalve aanwezig dat Investeerder niets meer ontvangt van de Initiatiefnemer. Investeerder accepteert dit risico.
23.7 In de Leningaanvraag wordt de financieringsmix expliciet vermeld, zodat de Investeerder zijn risico kan afwegen.

24. Investering

24.1 Een Investeerder selecteert zelf een Project waarin hij wenst te investeren. Investeren is pas mogelijk nadat het klantacceptatieproces is afgerond. Investeerder kiest het te investeren bedrag en voldoet het uit te lenen bedrag middels een iDEAL-betaling.
24.2 Een Investeerder kan maximaal EUR 5.000,- per Leningaanvraag investeren.
24.3 Het uit te lenen bedrag kan door Investeerder worden teruggetrokken binnen de Bedenktermijn van 14 dagen. Als voornoemde termijn is verstreken, kan Investeerder het uit te lenen bedrag niet meer terugvorderen.
24.4 Via het Account heeft Investeerder onder meer inzicht in:
1) de actuele status van alle lopende Leningaanvragen.
2) zijn investeringen in Overeenkomsten van Geldlening
3) instellingen van e-mail notificaties, te ontvangen bij publicatie van Leningaanvragen die
voldoen aan de gekozen criteria.

25. Betaling uit te lenen bedrag

25.1 Door het overmaken van het uit te lenen bedrag naar de Rekening Courant van de Stichting, stemt Investeerder in met de betaaltransacties aan de Initiatiefnemers.
25.2 Investeerder kan zijn instemming intrekken tot 14 dagen na ontvangst van het uit te lenen bedrag door de Stichting.
25.3 Investeerder mag het uit te lenen bedrag niet terugtrekken nadat de termijn van 14 dagen is verlopen na ontvangst van het uit te lenen bedrag door de Stichting. Uitzondering hierop geldt als tussen het moment van overmaking van het uit te lenen bedrag aan de Stichting en het moment van inwerkingtreding van de Geldleningsovereenkomst het faillissement van de Initiatiefnemer is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling is ingediend en dit aan Bouwaandeel of de Stichting is gemeld door een bewindvoerder of curator. In voorkomend geval kan Investeerder enkel dat deel van het uit te lenen bedrag terugtrekken of opeisen dat gereserveerd was voor de desbetreffende Initiatiefnemer.
25.4 Er wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting staan, noch aan Investeerder noch aan Bouwaandeel.
25.5 Investeerder die bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij Bouwaandeel aansprakelijk kan stellen, verkrijgt alleen rectificatie van Bouwaandeel als hij Bouwaandeel onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij Bouwaandeel, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.
25.6 In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt Bouwaandeel Investeerder onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.
25.7 Nadat Investeerder het het uit te lenen bedrag heeft overgemaakt naar de Stichting, verstrekt Bouwaandeel Investeerder de volgende informatie via het Account:
1) een referentie aan de hand waarvan Investeerder kan bepalen welke betalingstransactie het betreft;
2) het bedrag van de betalingstransactie;
3) het bedrag van de voor de betalingstransactie door Investeerder verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Investeerder in rekening te brengen interesten; en
4) het project waarvoor het uit te lenen bedrag is bestemd.

26. Publicatietermijn Leningaanvraag

26.1 Wanneer de Publicatietermijn voor een Leningaanvraag verstrijkt zijn de volgende situaties denkbaar:
1) de Leningaanvraag is Volgestort. Investeerders hebben het recht de Inschrijving binnen de Bedenktermijn in te trekken.
2) de Leningaanvraag is niet Volgestort.
3) Bouwaandeel besluit de Publicatietermijn te verlengen.
26.2 Als situatie 1) zich voordoet, wacht de Stichting totdat bovengenoemde Bedenktermijn is verstreken. Is de Leningaanvraag Volgestort, is de opschortende voorwaarde vervuld, dan wordt de Geldleningsovereenkomst van kracht. Als één of meer Investeerders gebruik maken van hun recht om hun inschrijving in te trekken, is situatie 2) van toepassing en krijgen andere Investeerders de gelegenheid in te schrijven teneinde de Leningaanvraag opnieuw Volgestort te krijgen. Is de Leningaanvraag na afloop van de Bedenktermijn Volgestort, dan zal Bouwaandeel de Geldleningsovereenkomst ondertekenen namens de Investeerders, de zekerheden vestigen en de Stichting opdracht geven de Lening over te maken aan de Initiatiefnemer.
26.3 Als situatie 2) zich voordoet, worden de voor investering gereserveerde gelden binnen 2 werkdagen weer teruggestort op de rekening van de Investeerder.
26.4 Als situatie 3) zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Publicatietermijn opnieuw beoordeeld aan de hand van lid 1 van dit artikel.

27. Uitbetaling Lening

27.1 De Stichting streeft ernaar om de Lening zo snel mogelijk nadat een Leningaanvraag Volgestort is over te boeken aan de Initiatiefnemer. De Stichting, de Geldgever en/of Bouwaandeel zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitbetaling van de Lening die veroorzaakt wordt door een tekortkoming in de nakoming door Investeerder(s).
27.2 Ook indien is voldaan aan de opschortende voorwaarde en een Leningaanvraag Volgestort is, is de Stichting bevoegd de Lening niet over te maken aan de Initiatiefnemer als daartoe een serieuze aanleiding bestaat. Bijvoorbeeld omdat er naar het oordeel van Bouwaandeel een serieuze zorg ontstaan is over de nakoming door de Initiatiefnemer of omdat diens financiële situatie sterk verslechterd is. In voorkomend geval zal de Geldleningsovereenkomst worden ontbonden. De (gedeelten van de) investeringen zullen aan de Investeerders teruggestort.

28. Betalingen aan Investeerder

28.1 Stichting Bouwaandeel ontvangt de bedragen zoals gespecificeerd in het betaaloverzicht in de Geldleningsovereenkomst op haar rekening via incasso. Bouwaandeel zal die bedragen bestaande uit rente en aflossing – met inhouding van de van toepassing zijnde vergoeding – binnen 5 werkdagen na de ontvangst daarvan overmaken op de rekening van Investeerder.
Het percentage vergoeding wordt bepaald op het moment van het sluiten van de Geldleningsovereenkomst en geldt voor de duur van die Geldleningsovereenkomst.
28.2 Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie verstrekt Bouwaandeel Investeerder onverwijld de volgende informatie via het Account:
1) de referentie aan de hand waarvan Investeerder kan bepalen welk Project en welke betalingstransactie het betreft;
2) het bedrag van de betalingstransactie;
3) het bedrag van verschuldigde kosten.

29. Niet-nakoming

29.1 Betaling door de Initiatiefnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert de Stichting een automatische herincasso uit op de twee volgende Werkdagen. Na elke niet-succesvolle incassopoging wordt een e-mail naar de Initiatiefnemer verstuurd.
29.2 Als de incasso na drie pogingen niet is geslaagd, is de Initiatiefnemer 2% over het achterstallige bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd Stichting Bouwaandeel met een minimumbedrag van EUR 100,-.
Daarnaast is de Initiatiefnemer extra rente verschuldigd aan de Geldgever gelijk aan het rentepercentage dat van toepassing is op de betreffende Geldleningsovereenkomst over maandtermijnen vanaf de oorspronkelijke incassodatum tot aan de dag der algehele voldoening. Deze bepaling laat de overige verplichtingen van de Initiatiefnemer onverlet.
29.3 Als (een deel van) de Geldlening onmiddellijk opeisbaar is geworden, zal de Geldgever contact opnemen met de Initiatiefnemer en trachten de betalingen alsnog te laten plaatsvinden.
29.4 Als betaling ook na het verstrijken van 2 maanden uitblijft, kan Bouwaandeel als gemachtigde van Investeerder overgaan tot het nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte jegens de Initiatiefnemer ten behoeve van Investeerder. Investeerder verstrekt Bouwaandeel hiertoe middels deze Algemene Voorwaarden een onherroepelijke volmacht. Bouwaandeel kan nimmer worden verplicht om over te gaan tot verhaal.
29.5 Om te bepalen of Investeerders Bouwaandeel vragen om als gemachtigde over te gaan tot het nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte jegens de Initiatiefnemer ten behoeve van Investeerder, besluiten de Investeerders die participeren in de betrokken Geldleningsovereenkomst. Deze besluitvorming geschiedt via een online-stemronde die wordt ondersteund door Bouwaandeel. In de online-stemronde kunnen Investeerders aangeven welke maatregel gewenst is en of en in welke verhouding zij bereid zijn de kosten daarvoor te dragen. Investeerders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen, hetgeen kan gedurende een termijn van 14 kalenderdagen. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering. Investeerder conformeert zich op voorhand aan een meerderheid van stemmen. Er geldt geen minimum aantal uitgebrachte stemmen.
29.6 De kosten van verhaal worden zoveel mogelijk ten laste gebracht van de Initiatiefnemer. Bouwaandeel kan niet worden verplicht de kosten te dragen van de in lid 5 genoemde maatregelen.
29.7 Als de Initiatiefnemer (gedeeltelijk) verhaal biedt voor nakoming van haar verplichtingen onder de Geldleningsovereenkomsten met Investeerders, wordt het van de Initiatiefnemer geïncasseerde bedrag in de volgende volgorde aangewend.
1) Kosten van de in lid 5 genoemde maatregelen voor degenen die deze kosten dragen, daaronder begrepen kosten voor ingeschakelde derden in het kader van optreden in en buiten rechte (inclusief advocaatkosten en incassokosten).
2) Beheervergoeding van Bouwaandeel.
3) Rente van Investeerders naar rato van investering in de Onderneming.
4) Hoofdsom van Investeerders naar rato van investering in de Onderneming.
Pas als een hoger gerangschikte post volledig is voldaan, wordt toegekomen aan vergoeding van een lager gerangschikte post.
29.8 Als de Initiatiefnemer geen verhaal biedt of onvoldoende verhaal biedt om de post ad 1) te voldoen, komt het restant van die kosten voor rekening van degenen die de kosten dragen van de in lid 5 genoemde maatregelen.
29.9 Het bovenstaande laat onverlet de rechten die Bouwaandeel zelf uit hoofde van de wet kan uitoefenen jegens de Initiatiefnemer.

30. Machtiging

30.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke volmacht aan Bouwaandeel voor het namens Investeerder ondertekenen van Koopovereenkomsten leningdeel, voor het incasseren van de verschuldigde Beheervergoeding en voor het verrichten van betalingstransacties van en aan Initiatiefnemers. Deze volmacht wordt verleend voor de duur van de Geldleningsovereenkomst. Deze volmacht voor zakelijke Europese incasso is niet storneerbaar.
30.2 Bouwaandeel beheert de gelden van Investeerder die op de rekening van de Stichting staan en geeft de Stichting betaalopdrachten. Bijvoorbeeld om de Lening over te boeken naar de Initiatiefnemer en om de maandtermijnen bestaande uit aflossing, rente en kosten die de Initiatiefnemer is verschuldigd uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst over te boeken naar Investeerder.
30.3 Tot slot verstrekt Investeerder Bouwaandeel door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden een onherroepelijke volmacht om over te gaan tot het nemen van maatregelen tot verhaal buiten rechte jegens de Initiatiefnemer ten behoeve van Investeerder. Bouwaandeel zal slechts na toestemming van Investeerder hiertoe overgaan tot verhaal in rechte jegens Initiatiefnemer.

31. Aansprakelijkheid Bouwaandeel en Stichting

31.1 Het uit te lenen of uitgeleende bedrag kan niet van Bouwaandeel, de Stichting, de Geldgever of de Initiatiefnemer worden teruggevorderd anders dan in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Geldleningsovereenkomst bepaald is. Investeerder ontvangt op zijn uitgeleende bedrag aan rendement maximaal het bedrag of de bedragen zoals in de Geldleningsovereenkomst(en) is bepaald.
31.2 Bouwaandeel en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen door de Initiatiefnemer zoals vastgelegd in de Geldleningsovereenkomst.
31.3 Bouwaandeel en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Investeerder lijdt respectievelijk maakt als Bouwaandeel de toegang tot het Account blokkeert om moverende redenen zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
31.4 De Stichting is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in het kader van een Geldleningsovereenkomst.
31.5 De Stichting is aansprakelijk jegens Investeerder en de Initiatiefnemer voor de kosten waarvoor Investeerder en Initiatiefnemer aansprakelijk zijn en de interesten die voor hun rekening komen wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betalingstransactie.

32. Wijziging bankrekeningnummer

32.1 Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk door het verrichten van een betaling. De rekening dient te worden aangehouden bij een EU bank en op naam van Investeerder te zijn gesteld. Na registratie van de betaling wordt het nieuwe bankrekeningnummer vastgelegd.
32.2 Rente en aflossing worden met inhouding van kosten binnen 5 werkdagen overgemaakt aan Investeerder op de betaalrekening die in zijn Account is geregistreerd.

 

Algemene voorwaarden Bouwaandeel voor investeerder, November 2016

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!