Algemene voorwaarden voor initiatiefnemer

Bouwaandeel B.V. brengt Initiatiefnemers en Investeerders via haar Platform bij elkaar om financiering van vastgoedprojecten te organiseren.

Download de algemene voorwaarden voor initiatiefnemers.

1. Definities

Account Een afgeschermd deel van de Website, beveiligd door een inlogcode waarop de Initiatiefnemer of Investeerder zijn profiel kan bekijken, geld kan investeren of geld kan lenen.
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Bouwaandeel.
Bedenktermijn De wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, welke aanvangt op het moment van inschrijving door de Investeerder en die de Investeerder het recht geeft om zijn inschrijving op een Leningaanvraag te herzien of te annuleren.
Bouwaandeel De besloten vennootschap Bouwaandeel B.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Sterrenboslaan 18 te Driebergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61561118.
Credit Rating Bouwaandeel bepaalt voor elke Leningaanvraag een credit rating aan de hand van de financiële gegoedheid van de Initiatiefnemer, het bedrag dat de Initiatiefnemer wil lenen, de waarde van de geboden zekerheden en de condities in de Geldleningsovereenkomst.
Bank Een bankinstelling gevestigd in een van de landen van de Europese Economische en Monetaire Unie en die onder toezicht staat van de centrale bank in dat land of van de Europese Centrale Bank.
Geldgever Bouwaandeel 1 B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63153033, die een Geldleningsovereenkomst zal sluiten met een Initiatiefnemer.
Geldleningsovereenkomst De geldleningsovereenkomst die wordt gesloten tussen een Geldgever en een Initiatiefnemer. De vordering uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst wordt (in delen) verkocht en overgedragen aan Investeerders.
Initiatiefnemer Een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie met een zakelijk doel dan wel een natuurlijk persoon die kapitaal wil lenen of leent van een Geldgever door gebruik te maken van diensten aangeboden door Bouwaandeel en de Stichting.
Inschrijving De opgave van het bedrag dat Investeerder via tussenkomst van een Geldgever ter beschikking wil stellen aan een Initiatiefnemer.
Lening Het totale bedrag dat Initiatiefnemer wil lenen of leent van een Geldgever.
Leningaanvraag Het verzoek van Initiatiefnemer dat is geplaatst op de Website en strekt tot het lenen van een geldbedrag. Dit verzoek is voorzien van informatie over Initiatiefnemer, over het Project en over de specificaties van de gewenste Lening.
Platform Het door Bouwaandeel geëxploiteerde online platform waar Investeerders kennis kunnen nemen van de Projecten van Initiatiefnemers waarvoor financiering wordt gevraagd, met het doel Geldleningsovereenkomsten tot stand te brengen. Het Platform bestaat uit de publiek toegankelijke Website en het afgeschermde gedeelten waar de activiteiten van Investeerders en Initiatiefnemers geadministreerd worden.
Project Het door de Initiatiefnemer ter financiering aangeboden Registergoed. Initiatiefnemer houdt het Registergoed ter belegging of ter ontwikkeling.
Publicatie en Documentatie De Initiatiefnemer vergoedt bij plaatsing van zijn leningaanvraag een provisie van 0,5%, te berekenen over de hoofdsom van de lening, met een minimum bedrag van EUR 500,- als vergoeding voor de door Bouwaandeel gemaakte kosten voor publicatie op de website en het opstellen van de leningdocumentatie.
Publicatietermijn De periode waarin Investeerders kunnen inschrijven op die Leningaanvraag.
Registergoed De onroerende zaak waarvoor financiering wordt gevraagd.
Registratie De verplichte handeling waarbij de Investeerder de benodigde gegevens verstrekt om een account aan te kunnen maken en toegang te krijgen tot het Platform.
Stichting De stichting Stichting Bouwaandeel, via welke stichting de geldstromen tussen Initiatiefnemer, Geldgever, Investeerder en Bouwaandeel zullen lopen.
Investeerder Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Initiatiefnemers in hun kapitaalbehoefte kan en wil voorzien door gebruik te maken van de diensten aangeboden door Bouwaandeel en de Stichting en die daartoe een account hebben aangemaakt.
Vergoedingenstructuur Alle vergoedingen die Investeerder dient te voldoen aan Bouwaandeel met betrekking tot de (potentiële) Geldleningsovereenkomst.
Volgestort De Inschrijvingen door Investeerders op de Leningaanvraag die ertoe leiden dat Initiatiefnemer de Lening kan verkrijgen nadat de Bedenktermijn is verstreken.
Website De website www.bouwaandeel.nl via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform om gebruik te maken van de diensten van Bouwaandeel.
Werkdag Een dag (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen) waarop het kantoor van Bouwaandeel geopend is.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Initiatiefnemer en Bouwaandeel. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Initiatiefnemer en Bouwaandeel zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
2.2 De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld via de website en kunnen door Initiatiefnemer worden gedownload en opgeslagen. Op verzoek van Initiatiefnemer zendt Bouwaandeel een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail toe.
2.3 Bouwaandeel mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Bouwaandeel informeert Initiatiefnemer schriftelijk over de wijzigingen uiterlijk een maand voordat deze van kracht worden. Initiatiefnemer accepteert de wijzigingen als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen Bouwaandeel schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.
2.4 Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing.

3. Rol Bouwaandeel

3.1. Bouwaandeel biedt een Platform voor crowdfinanciering. Bouwaandeel treedt enkel op als bemiddelaar tussen vraag en aanbod in kapitaal. Bouwaandeel verstrekt geen advies en is niet inhoudelijk betrokken bij het besluit van een Initiatiefnemer om een Geldleningsovereenkomst aan te gaan.
3.2. De Geldgever heeft de administratieve afwikkeling van de Geldleningsovereenkomsten uitbesteed aan Bouwaandeel. Initiatiefnemer machtigt Bouwaandeel daartoe middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
3.3. Het voortbestaan van Bouwaandeel heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Initiatiefnemer, Geldgever, Investeerders en de Stichting.
3.4 Bouwaandeel zal de informatie die Initiatiefnemer conform de Geldleningsovereenkomst verplicht is te verstrekken zo spoedig mogelijk publiceren op het afgeschermde gedeelte van het platform zodat de informatie beschikbaar is voor Investeerders.

4. Rol Stichting

4.1 De Geldgever heeft de financiële afwikkeling van de Geldleningsovereenkomst uitbesteed aan de Stichting. De Stichting is opgericht met het doel gelden afkomstig van Investeerder en Initiatiefnemer veilig te stellen. Initiatiefnemer machtigt de Stichting daartoe middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 De Stichting bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van de Geldleningsovereenkomst.
4.3 De Stichting is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de totstandkoming van de Geldleningsovereenkomst.
4.4 De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die Initiatiefnemer lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Stichting.

5. Rechtskeuze en bevoegde rechter

5.1 Deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Initiatiefnemer en Bouwaandeel worden beheerst door het Nederlandse recht.
5.2 Eventuele geschillen die verband houden met de deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Initiatiefnemer en Bouwaandeel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6. Registratie op de Website

6.1 Initiatiefnemer dient zich op de Website te registreren. Pas na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Bouwaandeel.
6.2 Na registratie ontvangt Initiatiefnemer ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om het Account te activeren.
6.3 Als Initiatiefnemer een natuurlijk persoon is, dient hij zich te identificeren door middel van:
· het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
· het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Initiatiefnemer
gehouden bij een EU bank.
6.4 Als Initiatiefnemer een rechtspersoon is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich identificeren door middel van:
· het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
· het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Initiatiefnemer
gehouden bij een EU bank.
· het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van
de geldende wet- en regelgeving.
6.5 Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vaststelling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving mag Initiatiefnemer rechtshandelingen verrichten via de Website volgens de vastgestelde bevoegdheden.
6.6 Initiatiefnemer dient handelingsbekwaam en minimaal 18 jaar oud te zijn.
6.7 Initiatiefnemer mag niet meerdere Accounts aanmaken. Indien een persoon Initiatiefnemer is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen, dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.

7. Account

7.1 Initiatiefnemer krijgt toegang tot zijn Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord.
7.2 Initiatiefnemer dient het Account en wachtwoord strikt geheim te houden.
7.3 Initiatiefnemer kan inloggen op zijn Account voor toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen, zoals het aanvragen van een lening of het inschrijven op een gepubliceerde Leningaanvraag. Een overeenkomst komt pas rechtsgeldig tot stand nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. Bouwaandeel behoudt zich het recht voor om rechtshandeling op te schorten of te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.
7.4 Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.
7.5 De Initiatiefnemer kan zijn Account beëindigen zodra als hij geen partij (meer) is in nog lopende Overeenkomsten van Geldlening en geen lopende Leningaanvraag heeft. De Initiatiefnemer kan zijn Account beëindigen door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe bij Bouwaandeel.
7.6 Bouwaandeel mag het Account van Initiatiefnemer beëindigen en mag door Initiatiefnemer op het Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van Bouwaandeel sprake is van één of meer van de volgende situaties:
· Initiatiefnemer heeft onrechtmatig gehandeld jegens Bouwaandeel of een derde.
· Het betreffende Account is meer dan één jaar niet gebruikt.
· Initiatiefnemer handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

8. Leningaanvraag Volgestort

8.1 Het plaatsen van een Leningaanvraag door Initiatiefnemer geldt als een aanbod voor Investeerders. Investeerders kunnen dit aanbod gedurende de Publicatietermijn aanvaarden door in te schrijven op Leningaanvragen, met inachtneming van een eventueel maximum als bedoeld in artikel 38.2.
8.2 De Geldleningsovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Leningaanvraag binnen de Publicatietermijn Volgeschreven wordt. De Publicatietermijn wordt via de Website bekend gemaakt en kan optioneel worden verlengd, zulks ter beoordeling van Bouwaandeel. Als de opschortende voorwaarde niet vervuld wordt, dan is de Geldleningsovereenkomst niet tot stand gekomen. Geldbedragen die door Investeerders in dat kader op de rekening van de Stichting zijn gestort worden binnen 48 uur teruggestort op de rekening van de desbetreffende Investeerder.
8.3 Binnen de modaliteiten die Bouwaandeel stelt, bepaalt Initiatiefnemer zelf de hoofdsom, de looptijd van de Lening en het rentepercentage dat hij bereid is te betalen, rekening houdende met de bandbreedte gerelateerd is aan de risicocategorie die door Bouwaandeel is aangegeven. Dit wordt vastgelegd in de Leningaanvraag en in de Geldleningsovereenkomst. De rente wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. De rente wijzigt niet gedurende de looptijd van de Geldleningsovereenkomst.
8.4 Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van inschrijven, kan de Investeerder zijn inschrijving intrekken. Pas na het verstrijken van de Bedenktermijn van alle Investeerders is de Leningaanvraag Volgestort.
8.5 Als de Leningaanvraag definitief is volgeschreven, wordt de Geldleningsovereenkomst tussen Initiatiefnemer en Geldgever gesloten. De Investeerder ontvangt daarvan bericht.
8.6 Namens de Initiatiefnemer wordt de Geldleningsovereenkomst rechtsgeldig ondertekend door (een) tekenbevoegde functionaris(sen) van Initiatiefnemer. Zij worden als zodanig geïdentificeerd.

9. Zekerheden

9.1 In de Geldleningsovereenkomst kunnen zekerheden worden bedongen.
9.2 Indien het vestigen van zekerheden van toepassing is, wordt dit door Bouwaandeel bij publicatie van de Leningaanvraag kenbaar gemaakt.
9.3 Vestiging van zekerheden geschiedt ten behoeve van de Geldgever.

10. Vervroegde aflossing en opeisbaarheid

10.1 Initiatiefnemer mag de Lening tussentijds, geheel of gedeeltelijk, aflossen. Als vergoeding voor de door Investeerders gederfde rente betaalt Initiatiefnemer, voor zover wettelijk toegestaan, drie procent (3%) of indien zulks wettelijk niet is toegestaan, het maximale wettelijke percentage provisie te berekenen over het tussentijds afgeloste bedrag.
10.2 Het is Geldgever toegestaan de Geldlening geheel of gedeeltelijk vervroegd op te eisen indien en voor zover de Geldleningsovereenkomst daarin voorziet.

11. Gebruiksvoorwaarden Website

11.1 Het Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Initiatiefnemer niet toegestaan de belangen van Bouwaandeel of derden te schaden middels gebruikmaking van het Platform.
11.2 Het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier staat centraal op het Platform. De Initiatiefnemer verleent toestemming voor openbaarmaking via het Platform van de informatie die Initiatiefnemer met Bouwaandeel heeft gedeeld. Deze toestemming wordt geacht te zijn verleend, zodra Initiatiefnemer instemt met het plaatsen van informatie op het Platform.
11.3 Leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden niet op de Website geplaatst.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle woord- en beeldmerken op het Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Initiatiefnemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van Bouwaandeel. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwaandeel.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform rusten bij Bouwaandeel. Dit geldt niet voor de informatie en materialen die Initiatiefnemer heeft aangeleverd en op verzoek van Initiatiefnemer op het Platform is geplaatst. Bouwaandeel verkrijgt een licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Platform. Bouwaandeel mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren.
12.3 Initiatiefnemer vrijwaart Bouwaandeel voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden met betrekking tot materialen die Initiatiefnemer heeft aangeleverd.

13. Data privacy

13.1 Initiatiefnemer onderkent dat door gebruik te maken van het Platform (bedrijfsgevoelige) informatie over Initiatiefnemer wordt gedeeld met (potentiële) Investeerders.
13.2 Initiatiefnemer onderkent dat zich onder de Investeerders concurrenten van Initiatiefnemer kunnen bevinden, die de (bedrijfsgevoelige) informatie zouden kunnen gebruiken.
13.3 Initiatiefnemer onderkent dat het betrekken van financiering door middel van crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade. Bijvoorbeeld als Initiatiefnemer de aflossing- en rente termijnen niet kan voldoen.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 De informatie op de Website wordt door Bouwaandeel met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
14.2 Bouwaandeel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Platform.
14.3 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
14.4 Op Bouwaandeel rust een inspanningsverplichting om de Website goed te laten functioneren. Maar Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Platform.
14.5 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor enige schade die Initiatiefnemer lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening in het kader van deze voorwaarden. Dat is alleen anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Bouwaandeel.
14.6 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het plaatsen van een Leningaanvraag op de Website of de manier waarop de bijbehorende informatie wordt gepresenteerd.
14.7 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat Initiatiefnemer geen, dan wel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
14.8 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade.
14.9 Als Bouwaandeel aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500,- per Initiatiefnemer.
14.10 Initiatiefnemer vrijwaart Bouwaandeel voor eventuele schade die derden lijden in verband met de uitvoering van de Geldleningsovereenkomst en het gebruik van het Platform welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Initiatiefnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Bouwaandeel. Eventuele kosten die Bouwaandeel maakt en schade die Bouwaandeel lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Initiatiefnemer.
14.11 Initiatiefnemer vrijwaart Bouwaandeel voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Initiatiefnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten die Bouwaandeel maakt en schade die Bouwaandeel lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Initiatiefnemer.
14.12 Bouwaandeel is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat een Leningaanvraag niet Volgestort wordt.
14.13 De Stichting is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in het kader van een Geldleningsovereenkomst.

15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht is Bouwaandeel niet gehouden om haar verplichtingen met betrekking tot Initiatiefnemer na te komen. Bouwaandeel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen met betrekking tot Initiatiefnemer opschorten.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan Bouwaandeel toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Bouwaandeel of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van de Website.

16. Administratie

16.1 Bouwaandeel bewaart haar administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
16.2 Een uittreksel uit de administratie van Bouwaandeel strekt tegenover Initiatiefnemer tot volledig bewijs, tenzij de Initiatiefnemer tegenbewijs levert.

17. Klachten

17.1 Klachten kunnen worden gericht aan [email protected] Binnen 8 werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt Bouwaandeel een reactie. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
17.2 Klachten die betrekking hebben op Initiatiefnemer als die niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Investeerder, stuurt Bouwaandeel door naar de betreffende Initiatiefnemer. Bouwaandeel wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Initiatiefnemer.

18. Overdraagbaarheid

18.1 Bouwaandeel, de Geldgever en/of de Stichting mogen haar rechten en plichten uit enige overeenkomst met Initiatiefnemer geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.
18.2 Bouwaandeel kan delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met inachtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.
18.3 Initiatiefnemer mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Bouwaandeel, de Geldgever en/of de Stichting niet overdragen aan een derde.

19. Nawerking

19.1 De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Accounts en/of overeenkomsten gesloten met Bouwaandeel zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 12, 13, 14 en 15.

20. Tarieven en kosten

20.1 Een overzicht van de geldende tarieven en kosten is beschikbaar via de Website. In de Geldleningsovereenkomst kan daarvan worden afgeweken.
20.2 De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van het ter definitieve goedkeuring versturen van de Leningaanvraag en blijven voor de duur van de Geldleningsovereenkomst van kracht.

21. Verzoek tot Leningaanvraag

21.1 Initiatiefnemer wordt tijdens het Leningaanvraag proces als Initiatiefnemer geregistreerd en geïdentificeerd. Een Leningaanvraag kan worden ingediend via het Account of via de Website. Initiatiefnemer vult de velden in en het Platform controleert automatisch of Initiatiefnemer de afgelopen 3 maanden is gecontroleerd bij EDR.
Als dat nog nooit – dan wel langer dan 3 maanden geleden – is gebeurd, wordt de kredietwaardigheid van de Initiatiefnemer gecontroleerd op basis van een onafhankelijke risicoscore, afgegeven door EDR. Een volwaardige kredietbeoordeling volgt later in het proces.
21.2 Initiatiefnemer kan vooraf laten toetsen of hij voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een lening. De kosten voor de bijbehorende kredietbeoordeling kunnen niet worden teruggevorderd.
21.3 Met inachtneming van artikel 8.3 geeft de Initiatiefnemer aan welk bedrag hij wil lenen, voor welk doel de Lening gebruikt gaat worden (inclusief een beknopte toelichting) en wat de looptijd van de Geldleningsovereenkomst moet zijn.
21.4 Initiatiefnemer verstrekt de door Bouwaandeel gevraagde informatie en verstuurt het verzoek tot Leningaanvraag.
21.5 Initiatiefnemer betaalt de vergoeding die verschuldigd is voor de kredietbeoordeling, het opstellen van de leningdocumentatie en de kosten van publicatie van de Leningaanvraag op de Website via iDEAL overschrijving.

22. Beoordeling verzoek tot Leningaanvraag

22.1 Een verzoek tot Leningaanvraag wordt in behandeling genomen als het proces beschreven in artikel 21 is afgerond en Bouwaandeel de betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 21.5 heeft ontvangen.
22.2 Bouwaandeel toetst, al dan niet met behulp van derden, de financiële positie van de Initiatiefnemer, waaronder begrepen de kredietwaardigheid van de Initiatiefnemer en de kwaliteit van het investeringsplan.
22.3 Bouwaandeel toetst voorts, voor zover dit niet reeds is geschied, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van de Initiatiefnemer. Als de vertegenwoordiger niet volledig handelingsbevoegd is volgens het register van de Kamer van Koophandel, is een machtiging vereist. Een functionaris moet volledig bevoegd zijn om namens de Initiatiefnemer de Geldleningsovereenkomst te kunnen tekenen.
22.4 Bouwaandeel beoordeelt of een privé borgstelling noodzakelijk dan wel wenselijk is. Als dat het geval is, dient een recente aangifte inkomstenbelasting en BKR-toets van de betrokkene te worden verstrekt aan Bouwaandeel.
22.5 Bouwaandeel kan een verzoek tot Leningaanvraag afwijzen om voor haar moverende redenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het oordeel van Bouwaandeel dat Initiatiefnemer onvoldoende kredietwaardigheid biedt, dan wel betrokken lijkt (te zijn geweest) bij fraude, of faillissement, dan wel dat het investeringsplan onvoldoende kwaliteit heeft. Leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden niet geplaatst. Daarnaast bemiddelt Bouwaandeel niet in transacties met bedrijven die zich – direct of indirect – bezig houden met religie of drugs, dan wel opereren in de seks-, wapen- en/of tabaksindustrie.
22.6 Bouwaandeel kan te allen tijde aanvullende informatie verlangen van Initiatiefnemer, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van diens financiële positie. Initiatiefnemer verstrekt de verlangde aanvullende informatie voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat moet worden geacht.
22.7 Initiatiefnemer completeert de Leningaanvraag met de benodigde documenten.
22.8 Bouwaandeel beoordeelt de Leningaanvraag inclusief onderliggende documenten en bezoekt Initiatiefnemer ofwel neemt op andere wijze contact op met Initiatiefnemer.
22.9 Op basis van alle ontvangen informatie wordt de Credit Rating bepaald volgens een vast stramien en scoringsmodel zoals gepubliceerd op de Website.
22.10 Op basis van de toets op kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 21.1, de kwaliteit van het investeringsplan, de vastgestelde Credit Rating en eventuele aanvullende informatie, wijst Bouwaandeel het verzoek tot Leningaanvraag af of geeft zij (voorlopige) goedkeuring. Bij afwijzing ontvangt Initiatiefnemer de vooruitbetaalde Publicatie en Documentatie kosten retour en stopt het proces.
22.11 Initiatiefnemer stelt een pitch op. Bouwaandeel beoordeelt of de pitch inhoudelijk juist is en voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Bij een positief oordeel besluit Bouwaandeel tot definitieve plaatsing. Als Bouwaandeel het complete dossier nog onvoldoende acht, herhaalt zich het proces. De kosten voor het opstellen van de pitch zijn voor rekening van de Initiatiefnemer.
22.12 Indien Initiatiefnemer afziet van voortzetting van het proces nadat de Leningaanvraag voor definitieve goedkeuring is verstuurd aan Bouwaandeel, dan heeft Initiatiefnemer geen recht op restitutie van de Publicatie & Documentatie kosten.
22.13 Bouwaandeel kan de behandeling van een Leningaanvraag op elk moment staken indien Bouwaandeel beoordeelt dat er onvoldoende basis is om de behandeling voort te zetten. Bijvoorbeeld door – maar niet beperkt tot – beperkte medewerking of ontoereikende informatie van de Initiatiefnemer.

23. Pre-publicatie en publicatie Leningaanvraag

23.1 Na goedkeuring van Bouwaandeel publiceert Bouwaandeel de Leningaanvraag, tenzij eerst een pre-publicatie van de Leningaanvraag volgt. Bij een pre-publicatie kunnen genodigden de pitch bekijken en inschrijven op de Leningaanvraag. De pre-publicatietermijn eindigt zodra de inschrijvingen op de Leningaanvraag 25% van de aangevraagde Lening hebben bereikt en in ieder geval na 14 dagen.
23.2 Tijdens publicatie zijn de opmerkingen en vragen die zijn geplaatst tijdens de pre-publicatie niet meer zichtbaar voor Initiatiefnemer.
23.3 Zolang de Leningaanvraag niet is Volgestort en de Publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen Investeerders inschrijven op de Leningaanvraag.
23.4 Bouwaandeel kan besluiten een Publicatietermijn te verlengen.
23.5 Als een Leningaanvraag definitief niet is Volgestort, is het niet mogelijk om deze te herplaatsen na herziening van de Lening condities of pitch. Het staat Initiatiefnemer wel vrij om een nieuw verzoek tot Leningaanvraag in te dienen. Het hele proces dient dan opnieuw doorlopen te worden.
23.6 Indien de Initiatiefnemer na (pre-)publicatie de Leningaanvraag intrekt of afziet van voortzetting van het inschrijvingsproces, is de Initiatiefnemer toch de overeengekomen succes fee aan Bouwaandeel verschuldigd.

24. Leningaanvraag Volgeschreven

24.1 Initiatiefnemer wordt via e-mail geïnformeerd als de Leningaanvraag is Volgestort is.
24.2 Initiatiefnemer wordt uitgenodigd de Geldleningsovereenkomst te ondertekenen. Namens Initiatiefnemer tekent de daartoe bevoegde bestuurder of een (combinatie van) functionaris(sen) die volgens het register van de Kamer van Koophandel volledig handelingsbevoegd is (zijn).
24.3 Als blijkt dat de Geldleningsovereenkomst niet Volgestort is, besluit Bouwaandeel of de Leningaanvraag wordt herplaatst. Initiatiefnemer heeft geen recht op restitutie van vergoedingen of vergoeding van schade als gevolg van dit besluit.
24.4 Nadat de Lening Volgestort is, wordt de Lening met inhouding van overeengekomen succes fee inclusief BTW beschikbaar gesteld aan Initiatiefnemer.

25. Risico’s

25.1 Initiatiefnemer erkent dat elke Geldleningsovereenkomsten die hij aangaat via het Platform voor zijn eigen rekening en risico zijn.
25.2 Initiatiefnemer is zich ervan bewust dat hij met een Geldgever een Geldleningsovereenkomst aangaat en de Geldgever vervolgens de vorderingen uit hoofde van leningdelen zal verkopen aan Investeerders.
25.3 Initiatiefnemer accepteert dat hij geen rechtstreeks contact heeft met Investeerders en dat hij geen betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met één of meer Investeerders.
25.4 Betaling door Initiatiefnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert de Stichting een automatische tweede en derde incasso uit op de twee volgende Werkdagen. Na elke niet-succesvolle poging tot incasso wordt een e-mail naar de Initiatiefnemer verstuurd.
25.5 Initiatiefnemer is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan de Geldgever met een minimumbedrag van EUR 100,-, als de incasso na drie pogingen niet is geslaagd, en is dan extra rente verschuldigd aan Investeerder, welke gelijk is aan het rentepercentage dat van toepassing is op de betreffende Geldleningsovereenkomst te berekenen over het openstaande bedrag vanaf de oorspronkelijke incassodatum tot aan de dag der algehele voldoening.
25.6 Bouwaandeel garandeert niet dat een Leningaanvraag daadwerkelijk Volgestort wordt en dat de Lening daadwerkelijk aan Initiatiefnemer ter beschikking wordt gesteld.

26. Publicatietermijn Leningaanvraag

26.1 Wanneer de Publicatietermijn voor een Leningaanvraag verstrijkt zijn de volgende situaties denkbaar:
1. De Leningaanvraag is Volgestort. Investeerders hebben het recht de inschrijving
gedurende de Bedenktermijn na inschrijving in te trekken.
2. De Leningaanvraag is niet Volgestort.
3. Bouwaandeel besluit de Publicatietermijn te verlengen.
26.2 Als situatie 1. zich voordoet, wacht Bouwaandeel totdat de Bedenktermijn is verstreken. Als Investeerders gedurende de Bedenktermijn gebruik maken van hun recht om hun inschrijving in te trekken, is situatie 2. van toepassing en krijgen Investeerders gedurende de Bedenktermijn de gelegenheid in te schrijven teneinde de Leningaanvraag alsnog Volgestort te krijgen. Als na afloop van de Bedenktermijn de Leningaanvraag Volgestort blijkt, is de opschortende voorwaarde vervuld en wordt de Geldleningsovereenkomst geformaliseerd. Na formalisering zal Bouwaandeel de Stichting opdracht geven de Lening uit te betalen aan Initiatiefnemer volgens artikel 27.
26.3 Als situatie 2. zich voordoet, wordt de Leningaanvraag van de Website verwijderd of wordt de Publicatietermijn verlengd indien Bouwaandeel daartoe besluit.
26.4 Als situatie 3. zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Publicatietermijn opnieuw beoordeeld aan de hand van lid 1 van dit artikel.

27. Uitbetaling Lening

27.1 De Stichting streeft ernaar om de Lening zo snel mogelijk nadat een Leningaanvraag Volgestort is over te boeken aan de Initiatiefnemer. De Stichting, de Geldgever en/of Bouwaandeel zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitbetaling van de Lening die veroorzaakt wordt door een tekortkoming in de nakoming door Investeerder(s).
27.2 Ook indien is voldaan aan de opschortende voorwaarde en een Leningaanvraag is Volgestort, is de Stichting bevoegd de Lening niet over te maken aan Initiatiefnemer als daartoe serieuze aanleiding bestaat naar het oordeel van Bouwaandeel. In voorkomend geval zal de Geldleningsovereenkomst worden ontbonden en zal de Leningaanvraag van de Website worden verwijderd.
27.3 De Lening wordt uitgekeerd met inhouding van de door Initiatiefnemer volgens de Vergoedingenstructuur verschuldigde succes fee inclusief BTW.

28. Betaling aan Initiatiefnemer

28.1 Na de uitvoering van een afzonderlijke betaling zoals de uitbetaling van de Lening verstrekt Bouwaandeel Initiatiefnemer onverwijld de volgende informatie via het Account:
1) de referentie aan de hand waarvan Initiatiefnemer kan bepalen welke betaling het betreft en, in voorkomend geval, welke betaler het betreft, en alle bij de betalingstransactie gevoegde informatie;
2) het bedrag van de betaling, in euro’s;
3) het bedrag van de verschuldigde kosten voor de Initiatiefnemer in verband met de betaling en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de
aan Initiatiefnemer in rekening te brengen interesten; en
4) de datum van de betaling.

29. Verplichtingen Initiatiefnemer

29.1 Initiatiefnemer is verplicht om tenminste eenmaal per jaar een update te geven van het financiële verloop van zijn Project.
29.2 Initiatiefnemer is verplicht tenminste eenmaal per jaar haar jaarcijfers te verstrekken aan Bouwaandeel binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Als Initiatiefnemer hieraan niet voldoet is hij een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 250,- alsmede een boete van EUR 250,- voor elke maand dat hij hieraan niet voldoet.

30. Niet-nakoming Initiatiefnemer

30.1 Initiatiefnemer is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan de Geldgever met een minimumbedrag van EUR 250,- indien de incasso na drie pogingen niet is geslaagd.
30.2 Bouwaandeel zal, onverminderd de rechten die Bouwaandeel zelf uit hoofde van de wet kan uitoefenen jegens Initiatiefnemer, namens Investeerders het innen van de vordering overdragen aan Intrum Justitia.
30.3 In het geval Intrum Justitia niet binnen 2 maanden een bevredigende betalingsregeling heeft getroffen zal tot executie van de zekerheden worden overgegaan.
30.4 Alle kosten die door of namens Bouwaandeel en/of Intrum Jusitia in en buiten rechte (met inbegrip van de advocaatkosten) worden gemaakt komen voor rekening van Initiatiefnemer.

31. Incasso machtiging

31.1 Initiatiefnemer verstrekt een onherroepelijke volmacht aan de Stichting voor het incasseren van de verschuldigde maandtermijnen met rente, aflossing en vergoedingen, vergoedingen voor eventuele aanvullende diensten en eventuele vergoedingen die volgen uit het niet nakomen van verplichtingen door Initiatiefnemer.
31.2 Initiatiefnemer ziet af van het storneren van uitgevoerde incasso’s.

32. Wijziging bankrekeningnummer

32.1 Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk door het verrichten van een betaling. De rekening dient te worden aangehouden bij een EU bank en op naam van Investeerder te zijn gesteld.
32.2 Rente en aflossing worden met inhouding van kosten zo spoedig mogelijke maar in ieder geval binnen 5 werkdagen overgemaakt aan Investeerder op de betaalrekening die in zijn Account is geregistreerd.

 

Algemene voorwaarden Bouwaandeel voor initiatiefnemer, November 2016

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!